English Below

Najnowocześniejsza metoda All-on-4 zapewnia radość z nowego uśmiechu od razu po wyjściu z naszego gabinetu. Odbudowa całego łuku zębowego opiera się na wszczepieniu tylko 4 implantów. #implanty

All-on-4 to wykorzystanie nachylonych implantów w tylnym odcinku:

  • zwiększając w ten sposób kontakt z kością, 
  • zapobiegając zanikowi kości.

Zabieg implantologiczny jest przeprowadzany w pełnej nawigacji za pomocą indywidualnych szablonów chirurgicznych. Natychmiastowe obciążenie implantów skraca czas ich gojenia oraz zmniejsza koszty w porównaniu z konwencjonalną implantologią. #allon4

Satysfakcja i zadowolenie pacjentów – gwarantowane. 

#cena #rzeszow #stomatolog #implanty #korona #allon4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

All-on-4 method – modern prosthetics. Is it worth investing in Swiss premium implants?

The most modern All-on-4 method ensures the joy of a new smile immediately after leaving our office. The reconstruction of the entire dental arch is based on the implantation of only 4 implants. #implants

All-on-4 is the use of inclined implants in the posterior section:
thus increasing contact with the bone,
preventing bone loss.

The implantological procedure is performed in full navigation using individual surgical templates. Immediate loading of implants shortens their healing time and reduces costs compared to conventional implantology. #allon4

Patient satisfaction and contentment – guaranteed.

#price #rzeszow #dentist #implants #crown #allon4