English Below

Przed przystąpieniem do zabiegu wszczepienia implantów dentystycznych ważne jest przeprowadzenie dokładnej oceny warunków anatomicznych jamy ustnej pacjenta. Jednym z kluczowych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w implantologii stomatologicznej jest tomografia komputerowa. #rzeszow

Tomografia to badanie umożliwiające uzyskanie szerokiego i kompleksowego obrazu całej jamy ustnej, w tym zębów, kości szczęki i żuchwy, zatok przynosowych oraz struktur anatomicznych. Dzięki temu stomatolog może ocenić ogólny stan zdrowia jamy ustnej pacjenta, wykryć ewentualne zmiany patologiczne, a także dokładnie zaplanować umiejscowienie implantów. #implant

Badanie pozwala również na ocenę gęstości i struktury kości szczęki i żuchwy. To istotne informacje w procesie planowania wszczepienia implantów, ponieważ odpowiednia gęstość kostna jest niezbędna do stabilnego osadzenia implantów. Pozwala to na identyfikację obszarów o niskiej gęstości kostnej, które mogą wymagać dodatkowych zabiegów, takich jak przeszczep kostny. #tomografiarzeszow

Umożliwia wykrycie różnych patologii i anomalii anatomicznych, takich jak torbiele, nowotwory, wrodzone deformacje czy resztki korzeni zębów. Identyfikacja tych zmian przed zabiegiem implantacyjnym jest kluczowa, ponieważ może mieć istotny wpływ na planowanie i bezpieczeństwo całego procesu. #implantacja

Ponadto pozwala na dokładną ocenę położenia struktur anatomicznych, takich jak nerwy zębowe, zatoki szczękowe czy kanały korzeniowe sąsiednich zębów. Ta informacja jest niezwykle istotna w uniknięciu ewentualnych powikłań i uszkodzeń tych struktur podczas zabiegu wszczepienia implantów. #implanty

Na podstawie wyników tomografii komputerowej stomatolog jest w stanie dokładnie zaplanować leczenie implantologiczne. Określić odpowiednie miejsca do umieszczenia implantów, uwzględniając anatomię jamy ustnej pacjenta. To pozwala na precyzyjne i skuteczne przeprowadzenie zabiegu, minimalizując ryzyko powikłań i zwiększając szanse sukcesu implantacji. #rzeszowdentysta

#rzeszow #arsdent #dentystarzeszow #stomatolog #implantyrzeszow #tomografiarzeszow #tomografia

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Computed tomography as a test to assess the conditions for implant placement

Before proceeding with the dental implant procedure, it is important to conduct a thorough assessment of the anatomical conditions of the patient’s oral cavity. One of the key diagnostic tools used in dental implantology is computed tomography. #rzeszow

Tomography is a test that allows you to obtain a wide and comprehensive image of the entire oral cavity, including teeth, maxillary and mandibular bones, paranasal sinuses and anatomical structures. Thanks to this, the dentist can assess the general condition of the patient’s oral cavity, detect possible pathological changes, and precisely plan the placement of implants. #implant

The test also allows for the assessment of the density and structure of the jaw and mandible bones. This is important information in the process of planning implant placement, because adequate bone density is necessary for stable implant placement. This allows the identification of areas with low bone density that may require additional treatments, such as a bone graft. #tomographyrzeszow

It enables the detection of various pathologies and anatomical anomalies, such as cysts, tumors, congenital deformities or remnants of tooth roots. Identification of these changes before the implantation procedure is crucial because it can have a significant impact on the planning and safety of the entire process. #implantation

In addition, it allows for a precise assessment of the location of anatomical structures, such as dental nerves, maxillary sinuses or root canals of adjacent teeth. This information is extremely important in avoiding possible complications and damage to these structures during the implantation procedure. #implants

Based on the results of computed tomography, the dentist is able to precisely plan implant treatment. Determine the appropriate places to place the implants, taking into account the anatomy of the patient’s oral cavity. This allows for precise and effective performance of the procedure, minimizing the risk of complications and increasing the chances of implantation success. #rzeszowdentist

#rzeszow #arsdent #dentystarzeszow #dentist #implantyrzeszow #tomographyrzeszow #tomography