English Below

#Stomatologia Rzeszow jest jednym z działów medycyny, która przez lata rozwinęła swoje skrzydła na wielu polach. Nowoczesne metody pozwalają poradzić sobie z wieloma problemami pacjentów. Niestety w niektórych przypadkach usunięcie zęba czyli ekstrakcja jest ostatecznością, a powikłaniem jakie może temu towarzyszyć jest zespół suchego zębodołu. 

Wyżej wspomniane powikłanie to stan zapalny po usunięciu najczęściej zębów trzonowych. Jest na tyle częstym i uciążliwym problemem, który może utrudniać wykonywanie nawet rutynowych czynności. Suchy zębodół pojawia się w ciągu 2-3 dni po ekstrakcji. Usunięcie zęba powoduje przerwanie błony śluzowej i powstanie rany, w której tworzy się skrzep (naturalny opatrunek). W przypadku zaburzenia procesu gojenia skutkiem jest pusty zębodół. 

Przyczyny: 

 • infekcje grzybicze i bakteryjne,
 • brak skrzepu po usunięciu zęba, 
 • zanik skrzepu w trakcie gojenia,
 • wypłukanie skrzepu podczas płukania jamy ustnej, 
 • spożywanie gorących napoi i posiłków niedługo po usunięciu zęba, 
 • zaburzenia krzepliwości krwi, hemofilia, 
 • uszkodzenia mechaniczne, 
 • niedobór witamin, 
 • cukrzyca, nadciśnienie, niedożywienie, miażdżyca, 
 • brak higieny jamy ustnej, 
 • palenie papierosów. 

Domowe leczenie #Rzeszow suchego zębodołu polega na częstym szczotkowaniu zębów i delikatnym płukaniu jamy ustnej odpowiednio przeznaczonymi preparatami.  Natomiast najbardziej polecanym rozwiązaniem jest udanie się do stomatologa, który wdroży odpowiednie leczenie, oczyści ranę i zabezpieczy ją przed dostawaniem się jedzenia i drobnoustrojów. Leczenie pod profesjonalnym okiem dentysty trwa 7 – 10 dni. 

Objawy:

 • silny ból, który może promieniować na całą twarz, 
 • wrażliwość na dotyk w zębodole, 
 • szary nalot na miejscu po ekstrakcji, 
 • nieprzyjemny zapach z ust,
 • zaburzenia smaku, 
 • powiększone węzły chłonne, 
 • problem z przyjmowaniem pokarmów, 
 • osłabienie.

Jak postępować po ekstrakcji zęba ? Przede wszystkim należy stosować się do  zaleceń otrzymanych w gabinecie #Rzeszów. Dodatkowo: 

 • nie należy jeść przez 2 godziny, 
 • nie palić papierosów przez 24 godziny (dym tytoniowy utrudnia gojenie ran),
 • nie płukać jamy ustnej przez 72 godziny.

W razie jakichkolwiek niepokojących dolegliwości skontaktuj się z Nami ! 

#Rzeszow #stomatolog #dentysta #suchyzebodol #leczenie #gabinet 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Do you know what a dry socket is?

#Dentistry Rzeszow is one of the departments of medicine that has developed its wings in many fields over the years. Modern methods allow you to deal with many problems of patients. Unfortunately, in some cases, tooth extraction, i.e. extraction, is the last resort, and the complication that may accompany it is dry socket syndrome.

The above-mentioned complication is inflammation after removal of molars, most often. It is such a common and troublesome problem that it can make it difficult to perform even routine activities. Dry socket appears within 2-3 days after extraction. Tooth extraction breaks the mucous membrane and creates a wound in which a clot forms (a natural dressing). If the healing process is disturbed, the result is an empty socket.

Causes:

 • fungal and bacterial infections,
 • no blood clot after tooth extraction,
 • loss of blood clot during healing,
 • rinsing out the clot when rinsing the mouth,
 • eating hot drinks and meals shortly after tooth extraction,
 • blood clotting disorders, haemophilia,
 • mechanical damage,
 • vitamin deficiency,
 • diabetes, hypertension, malnutrition, atherosclerosis,
 • lack of oral hygiene,
 • smoking.

Home treatment #Rzeszow dry socket consists in frequent tooth brushing and gentle rinsing of the mouth with appropriately intended preparations. However, the most recommended solution is to go to the dentist who will implement appropriate treatment, clean the wound and protect it from food and microorganisms. Treatment under the professional supervision of a dentist lasts 7-10 days.

Symptoms:

 • severe pain that can radiate to the entire face,
 • sensitivity to touch in the socket,
 • gray coating on the extraction site,
 • unpleasant smell from the mouth,
 • taste disturbances,
 • enlarged lymph nodes,
 • problem with food intake,
 • weakness

What to do after tooth extraction? First of all, follow the recommendations received in the #Rzeszów office. Additionally:

 • do not eat for 2 hours
 • do not smoke cigarettes for 24 hours (tobacco smoke hinders wound healing),
 • do not rinse your mouth for 72 hours.

In case of any disturbing ailments, please contact us!

#Rzeszow #dentist #dentist #suchyzebodol #treatment #office