English Below

Czy implanty piszczą na bramkach? 

Tytan z którego wykonywane są implanty stomatologiczne nie powodują “piszczenia” na bramkach. W wielu krajach bramki lotniskowe są poniżej głowy lub mają słabsze wykrywanie w tej okolicy. Wynika to z faktu, że część ubytków kostnych w przestrzeni głowy może być uzupełniana metalowymi komponentami. #rzeszów

Ból zęba podczas loty 

Podczas lotu towarzyszy nam zmiana ciśnienia, która może powodować występowanie dolegliwości bólowych. Tyczy się to natomiast zębów nieleczonych lub źle leczonych, jeśli chodzi o implanty stomatologiczne  bez jakichkolwiek obaw można latać samolotem. #samolot

Czy mogę robić tomografię komputerową jak mam implant ? 

Jak najbardziej. Wszczepione implanty nie są przeciwwskazaniem do robienia tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. #implantasamolot

Czy po wprowadzeniu implantu mogę od razu lecieć samolotem? 

W przypadku latania samolotem zaraz po zabiegu zalecamy wstrzymanie się ok. 2-3 dni. Skoki ciśnienia spowodowane lotem mogą prowadzić do występowania bólu w okolicy implantacji. #lot

Kiedy można latać po wstawieniu implantu? 

Po kilku dniach od zabiegu pacjent może śmiało wybrać się na wycieczkę samolotem lub wrócić do domu. Nie będzie mu towarzyszyć żaden ból, ani dyskomfort związany z umieszczeniem implantu. #kiedylecieć

Uczulenie na implant? 

Tytan jest metalem obojętnym dla naszego organizmu, nie powoduje reakcji alergicznej, dlatego bez przeszkód można można udać się na wakacyjną podróż. #stomatolog

Czy o implant nie trzeba tak dbać jak o zęby naturalne? 

O implanty tak jak o zęby naturalne trzeba dbać. Brak higieny może powodować odkładanie się płytki nazębnej i kamienia, a w konsekwencji prowadzić nawet do chorób dziąseł.  #stomatologrzeszów

#rzeszów #rzeszow #stomatolog #dentysta #implant #dentist #samolot #lot #bramki #uczulenie #kiedylecieć

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Implants and air travel

Do implants squeak on gates?

The titanium from which dental implants are made does not cause “squeaking” on the gates. In many countries, airport gates are below the head or have poorer detection in this area. This is due to the fact that some of the bone defects in the head space can be supplemented with metal components. #rzeszow

Toothache while flying

During the flight, we are accompanied by a change in pressure, which can cause pain. However, this applies to untreated or badly treated teeth, when it comes to dental implants, you can fly by plane without any fear. #plane

Can I do a CT scan if I have an implant?

Of course. Implanted implants are not a contraindication for computed tomography or magnetic resonance imaging. #implantaplane

Can I fly immediately after the implant is inserted?

In the case of flying by plane immediately after the procedure, we recommend waiting about 2-3 days. Pressure surges caused by flight can lead to pain in the implantation area. #flight

When can you fly after implant placement?

A few days after the procedure, the patient can go on a plane trip or return home. There will be no pain or discomfort associated with implant placement. #whentofly

Allergic to the implant?

Titanium is an inert metal for our body, it does not cause an allergic reaction, so you can go on a holiday trip without any obstacles. #dentist

Do you need to care for the implant as much as you would for natural teeth?

Dental implants need to be cared for just like natural teeth. Lack of hygiene can cause plaque and tartar build-up, and even lead to gum disease. #stomatologrzeszów

#rzeszów #rzeszow #dentist #dentist #implant #dentist #plane #flight #goals #allergy #when to fly