English Below

Każdy z nas marzy o śnieżnobiałym, pięknym uśmiechu. Spełnimy to marzenie dzięki regeneracyjnemu wybielaniu Rzeszów.

Na czym polega?

Jego zadaniem jest rozjaśnienie koloru zębów, ale i regeneracja ich ! To właśnie odróżnia Nasze gabinetowe wybielanie od pozostałych. Regeneracja pozwala zmniejszyć nadwrażliwość oraz zremineralizować szkliwo.

Preparat używany do wybielania zawiera nadtlenek wodoru i nanohydroksyapatyt. Składniki te są odpowiednikiem naturalnego budulca szkliwa. Nanohydroksyapatyt wnika głęboko w kanaliki zębinowe, łączy się z minerałami i zmniejsza nadwrażliwość zębów. Do aktywacji środka wybielającego używane jest naświetlanie fioletowymi promieniami z lampy.

Zacznijmy krok po kroku !

Rozpoczynamy od konsultacji z profesjonalną higienistką, która przeprowadza dokładny wywiad i przegląd jamy ustnej oraz kwalifikuje pacjenta do zabiegu wybielania. Wykonujemy zestaw zdjęć, aby ocenić efekt wybielania w Rzeszowie.

Zaczynamy wybielanie w Rzeszowie od profesjonalnej higienizacji, polegającej na usunięciu płytki i kamienia nazębnego (skaling, piaskowanie, fluoryzacja, lakierowanie i polerowanie) wybielanie. Aby efekt wybielania utrzymał się jak najdłużej dostajesz od nas gratis instruktaż prawidłowego szczotkowania zębów oraz indywidualnie dobieramy szczoteczkę, pastę i nić dentystyczną Rzeszów. Odpowiednia domowa pielęgnacja zapewnia przedłużenie efektów wybielania.

Regeneracja to 3 etapy:

1. Usuwanie plam – głęboko osadzone przebarwione plamy (których nie można było usunąć podczas higienizacji) czyści się przy użyciu specjalnego preparatu.

2. Wybielanie – naniesienie pienistej substancji wybielającej, która pozostaje na zębach 10-15 minut. Procedura zostaje powtórzona kilkakrotnie do osiągnięcia pożądanego koloru.

3. Naprawa szkliwa – przy użyciu serum nanohydroksyapatytu nadwrażliwość i ból zostają zniwelowane.

Co dalej ?

Wybielenie zębów metodą regeneracyjną ArsDent to połowa sukcesu, osiągnięcie celu i zatrzymanie na długi czas pięknego uśmiechu należy do pacjenta Rzeszów. Istotą jest przestrzeganie zaleceń pozabiegowych wybielanie. Najważniejsza jest biała dieta polegająca na wykluczeniu z jadłospisu przez okres min. 3 dni produktów barwiących np. czerwonego mięsa, sosów, niektórych owoców i warzyw, kawy, herbaty, wina i soków.

Co powinieneś teraz zrobić ?

Zadzwoń już dzisiaj +48 881 034 154 lub przyjdź do ArsDent ul. Zagłoby 8 lokal 14 i przekonaj się sam !

Wejdź w Nowy Rok z Nowym Uśmiechem !

#wybielanie #wybielanierzeszow #rzeszow #bialezeby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ArsDent regenerative whitening

Each of us dreams of a snow-white, beautiful smile. We will make this dream come true thanks to regenerative whitening in Rzeszów.

What is it about?

Its task is to brighten the color of the teeth, but also to regenerate them! This is what distinguishes our in-office whitening from the others. Regeneration allows you to reduce hypersensitivity and remineralize the enamel.

The preparation used for whitening contains hydrogen peroxide and nanohydroxyapatite. These ingredients are the equivalent of natural enamel building blocks. Nanohydroxyapatite penetrates deep into the dentinal tubules, combines with minerals and reduces tooth hypersensitivity. Irradiation with violet rays from a lamp is used to activate the bleaching agent.

Let’s start step by step!

We start with a consultation with a professional hygienist who conducts a thorough interview and examination of the oral cavity and qualifies the patient for the whitening procedure. We take a set of photos to evaluate the whitening effect in Rzeszów.

We start whitening in Rzeszów with professional hygienization, consisting in removing plaque and tartar (scaling, sandblasting, fluoridation, varnishing and polishing) and whitening. In order for the whitening effect to last as long as possible, you receive free instruction on how to properly brush your teeth and we individually select the toothbrush, toothpaste and dental floss Rzeszów. Appropriate home care ensures the extension of whitening effects.

Regeneration consists of 3 stages:

  1. Removal of stains – deep-seated discolored stains (which could not be removed during hygienization) are cleaned using a special preparation.
  2. Whitening – applying a foamy whitening substance that remains on the teeth for 10-15 minutes. The procedure is repeated several times until the desired color is achieved.
  3. Enamel repair – hypersensitivity and pain are reduced with the use of nanohydroxyapatite serum.

What’s next ?

Teeth whitening using the ArsDent regenerative method is half of the success, achieving the goal and keeping a beautiful smile for a long time belongs to the Rzeszów patient. The essence is to follow the post-treatment whitening recommendations. The most important is the white diet consisting in excluding from the menu for a period of min. 3 days of coloring products, e.g. red meat, sauces, some fruits and vegetables, coffee, tea, wine and juices.

What should you do now?

Call today +48 881 034 154 or come to ArsDent ul. Zagły 8 premises 14 and see for yourself!

Enter the New Year with a New Smile!

#whitening #whitening #rzeszow #whiteteeth