English Below

Priorytetem jest niezwłoczna #konsultacja #stomatologiczna, mająca na celu sprawdzenie stanu jamy ustnej i zbadanie miejsca urazu. #Ułamany kawałek lub utracony ząb najlepiej zabrać ze sobą do dentysty. 

Jak stomatolog leczy: 

  • Ukruszony ząb – jeśli nie ma dolegliwości #bólowych, a #ukruszenie jest niewielkie to #ząb można wygładzić. W przypadku większego ukruszenia można zastosować licówki, korony lub wypełnienia. 
  • Złamany / pęknięty ząb – od razu należy #naprawić #ząb, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. W przypadku pęknięcia #szkliwa lub zębiny idealnym rozwiązaniem jest korona. Natomiast przy poważnym pęknięciu potrzebne jest leczenie kanałowe, a nawet #usunięcie zęba. Sygnałem, że dzieje się coś niepokojącego może być ból, nadwrażliwość na zimno i ciepło, a nawet na powietrze. 
  • Wybity ząb – najlepszą metodą jest jak najszybsza #reimplantacja. Każda minuta to obumarcie coraz większej ilości komórek korzenia zębowego. Jak się zachować w takiej sytuacji? Przemyć ząb wodą, umieścić go w pojemniku z mlekiem lub solą fizjologiczną i udać się jak najszybciej do #dentysty. Największa szansa wgojenia się zęba jest w ciągu pierwszych 30 min do 2 godzin. 

Pamiętaj, że #utracony ząb z powodu #usunięcia u dentysty, czy #wybicia powinno się zastąpić. Brak może powodować trudności z mówieniem i przeżuwaniem, przesunięcie pozostałych zębów, a nawet osłabieniem #żuchwy i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego. Najlepszym wyjściem w takiej sytuacji jest #IMPLANT, który doskonale spełnia zadanie naturalnego zęba. 

Co zrobić jak się złamie ząb? 

W przypadku niewielkiego złamania ząb można odbudować za pomocą #kompozytu lub pracy protetycznej jaką jest #korona. Jeśli chodzi o dużo większe złamania często jest potrzebne leczenie kanałowe lub nawet usunięcie zęba. W takiej sytuacji szybka diagnostyka jest wskazana. #złamanyząb #złamanie

Jak poznać martwego zęba? 

Ząb w porównaniu do pozostałych jest ciemniejszy, nie reaguje na bodźce zewnętrzne takie jak wysoka czy niska temperatura. #rzeszów #martwyząb

Kiedy zęba nie da się uratować? 

Jakiś czas temu bardzo zniszczony ząb nie można było odbudować. Na ratunek w tych czasach przychodzi współczesna endodoncja, która daje nadzieje na uratowanie zębów początkowo przeznaczonych do ekstrakcji. Leczenie kanałowe pod mikroskopem jest bardzo dokładne, bezpieczne, komfortowe, bezbolesne, a w większości przypadkach można je zakończyć na jednej wizycie. #ratunek #endodoncja #mikoroskop 

Jak ukryć brak zęba/zębów? 

Najlepszą możliwością jest IMPLANT, który zastępuje nam korzeń zęba, dzięki czemu nie ma mowy o zaniku kości i wszystkich następstwach spowodowanych brakiem. Na tytanowym implancie umieszczona jest część protetyczna korona w przypadku braku pojedynczego zęba, most w przypadku braku kilku sąsiadujących zębów, a nawet cała proteza, przy całkowitym bezzębiu. #implant #rzeszów #brakzęba

Czy odbudowany ząb jest trwały? 

Dzisiejszy postęp stomatologii gwarantuje wykorzystanie materiału, który jest bardzo trwały, nie przebarwia się, a także nie powoduje alergii. Możliwości jest kilka np. odbudowa ceramiczna, pełnoceramiczna czy cyrkonowa. #trwałośćzęba #ukruszenie #odbudowa

Czy złamany ząb może się zrosnąć? 

Niestety ąb nie ma możliwości regeneracyjnych, dlatego nie ma możliwości, aby zrósł się jak kość. W przypadku pęknięcia czy złamania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. #złamany #pęknięcie #ząb # rzeszów

Czy złamany ząb boli? 

Tkanka, która wypełnia zęba jest żywa i silnie unerwiona, dlatego w przypadku urazu może ona powodować silny ból. Uszkodzenie miazgi może być skutkiem nawet drobnych urazów zęba. #ból #miazga 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Chipped, broken, cracked or knocked out? What to do in that case ?

The priority is an immediate #dental #consultation to check the condition of the oral cavity and examine the site of injury. #It is best to take a broken piece or a lost tooth with you to the dentist.

How the dentist treats:

Chipped tooth – if there is no #pain and the #crumbling is small, the #tooth can be smoothed. In the case of greater chipping, veneers, crowns or fillings can be used.
Broken/cracked tooth – repair the #tooth right away to prevent further damage. In the case of #enamel or dentin cracking, a crown is the perfect solution. However, in the case of a serious crack, root canal treatment or even tooth extraction is needed. The signal that something disturbing is happening can be pain, hypersensitivity to cold and heat, and even to air.
A knocked out tooth – the best method is #reimplantation as soon as possible. Every minute, more and more cells of the tooth root die. How to behave in such a situation? Rinse the tooth with water, place it in a container with milk or saline and go to the #dentist as soon as possible. The greatest chance of tooth healing is within the first 30 minutes to 2 hours.
Remember that a #lost tooth due to #dentist removal or #knockout should be replaced. The lack of it can cause difficulties with speaking and chewing, shifting the remaining teeth, and even weakening the jaw and temporomandibular joint disorders. The best solution in such a situation is #IMPLANT, which perfectly fulfills the task of a natural tooth.

What to do if a tooth breaks?

In the case of a small fracture, the tooth can be rebuilt with a #composite or prosthetic work such as a #crown. When it comes to much larger fractures, root canal treatment or even tooth extraction is often needed. In such a situation, prompt diagnosis is indicated. #broken tooth #fracture

How to recognize a dead tooth?

The tooth is darker than the others and does not react to external stimuli such as high or low temperature. #rzeszów #dead tooth

When can a tooth not be saved?

Some time ago, a very damaged tooth could not be rebuilt. Modern endodontics comes to the rescue in these times, which gives hope for saving teeth initially intended for extraction. Root canal treatment under a microscope is very accurate, safe, comfortable, painless, and in most cases can be completed in one visit. #rescue #endodontics #microscope

How to hide missing tooth/teeth?

The best option is an IMPLANT, which replaces the tooth root, thanks to which there is no question of bone loss and all the consequences caused by the lack of it. The prosthetic part of the crown is placed on the titanium implant in the absence of a single tooth, a bridge in the absence of several adjacent teeth, and even the entire prosthesis in the case of complete toothlessness. #implant #rzeszów #blank tooth

Is the restored tooth permanent?

Today’s progress in dentistry guarantees the use of a material that is very durable, does not discolor and does not cause allergies. There are several possibilities, e.g. ceramic, all-ceramic or zirconia reconstruction. #tooth durability #crumbling #reconstruction

Can a broken tooth heal?

Unfortunately, the tooth has no regenerative capabilities, so it is not possible for it to grow together like a bone. If there is a crack or fracture, see a doctor as soon as possible. #broken #crack #tooth #rzeszów

Does a broken tooth hurt?

The tissue that fills the tooth is alive and highly innervated, so in the event of an injury it can cause severe pain. Pulp damage can result from even minor tooth trauma. #pain #crush