English Below

1. Mycie zębów – myj swoje zęby trzy raz dziennie po głównych posiłkach, przynamniej 2 minuty. Staraj się dokładnie szczotkować każdy ząb od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Pamiętaj, aby dobrze wypłukać jamę ustną.

2. Nitkowanie – używaj nici dentystycznej, aby usunąć pozostałości po jedzeniu z którymi nie poradziła sobie szczoteczka.

3. Płukanie – po każdym myciu i nitkowaniu pamiętaj, aby wypłukać jamę ustną z pozostałości po jedzeniu.

Domowa higienizacja nie pozwalają nam niestety dotrzeć do wszystkich trudnodostępnych miejsc, dlatego co 6 miesięcy należy zgłosić się do gabinetu stomatologicznego w celu wykonania profesjonalnego zabiegu higienizacji.

4. Usuwanie kamienia – zabieg higienizacyjny, do którego wykorzystuje się ultradźwięki, rozbijające kamień osadzony na zębach. Następnie kamień jest usuwany z jamy ustnej.

5. Piaskowanie – zabieg usunięcia przebarwień i plam z jedzenia lub papierosów. Do czyszczenia używa się tzw. piaskarki, która pod wpływem ciśnienia wyrzuca połączenie powietrza, wody i preparatu czyszczącego.

6. Polerowanie i fluoryzacja – ostatnim etapem podczas zabiegu higienizacji jest wypolerowanie specjalną szczoteczką zębów (spowalnianie osadzania kamienia) i naniesienie preparatu fluorowego (wzmacnianie zębów).

Pamiętaj nie tylko o higienizacji domowej, ale i tej profesjonalnej w gabinecie stomatologicznym!

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Want to keep your teeth for life? Follow these 6 tips!

  1. Brushing your teeth – brush your teeth three times a day after main meals, for at least 2 minutes. Try to brush each tooth thoroughly inside and out. Remember to rinse your mouth well.
  2. Flossing – use dental floss to remove food particles that the toothbrush couldn’t handle.
  3. Rinsing – after each brushing and flossing, remember to rinse your mouth out of food residue.

Unfortunately, home hygienization does not allow us to reach all hard-to-reach places, so every 6 months you should visit the dentist’s office in order to perform a professional hygienization procedure.

  1. Calculus removal – a hygienic treatment using ultrasounds to break up the calculus deposited on the teeth. Then the stone is removed from the mouth.
  2. Sandblasting – a procedure to remove discolorations and stains from food or cigarettes. For cleaning, the so-called sandblaster, which under the influence of pressure ejects a combination of air, water and cleaning agent.
  3. Polishing and fluoridation – the last stage during the hygienization procedure is polishing with a special toothbrush (slowing down the deposition of tartar) and applying a fluoride preparation (strengthening the teeth).

Remember not only about home hygienization, but also the professional one in the dental office!

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth