English Below

Implantologia jest w dzisiejszych czasach najlepszą metodą leczenia ubytków w uzębieniu lub całkowitego bezzębia.
Tworzy najbardziej optymalne, stabilne i skuteczne rozwiązanie dla pacjentów, którzy posiadają, w różnym zakresie,  braki w uzębieniu. Jest to metoda, której użycie warto rozważyć, w opisanych wyżej przypadkach.

Jak zbudowana jest proteza całkowita na implantach?

Leczenie implantoprotetyczne w Rzeszowie  przy zupełnym braku zębów, czyli w tzw. bezzębiu, może być wykonane zarówno w wariancie ruchomym jak i stałym.
Proteza montowana i mająca oparcie na implantach jest bardzo stabilnym rozwiązaniem, które jest porównywalne z posiadaniem własnych zębów.
Proteza przytwierdzona na kilku, osadzonych w kość szczęki i żuchwy, implantach jest najbardziej efektywny  i bezpiecznym sposobem leczenia braku uzębienia.
Implanty to śruby wykonane z tytanu lub z tlenku cyrkonu, które są osadzane chirurgicznie w kości. Zastępują naturalny korzeń zęba. Do trwałego i bezpiecznego podtrzymania protezy wystarczą dwa implanty w obrębie żuchwy. W górnej szczęce od trzech do sześciu. Do implantów mocowane są zaczepy kulowe, lokatory, lub metalowe wsporniki.

Zabieg i rekonwalescencja

Proces leczenia implantologicznego składa się z kilku etapów. 
Obowiązkową częścią jest konsultacja wstępna. W jej trakcie przeprowadzany jest wywiad lekarski. Określane zostają przeciwwskazania, a jeśli ich nie ma, pobrany zostaje wycisk i zlecane są badania morfologiczne. Mają dać one odpowiedź, czy u Pacjenta bez problemu będzie przebiegał proces gojenia. Bardzo ważne są również badanie kliniczne, które pozwala ocenić stan ogólny jamy ustnej i uzębienia.
Do ułożenie planu zabiegu potrzebne są również wyniki badania obrazowego, pantomogramu, lub tomografii komputerowej szczęki i żuchwy oraz cyfrowy skan. Pełna diagnostyka, pozwoli na określenie w jakim stanie są kości, zatoki szczękowe. Badanie umożliwi także zobrazowanie przebiegu nerwów, tym samym zwiększa się bezpieczeństwo zabiegu. Podczas kolejnego etapu leczenia, następuje wszczepienie implantów w wyrostki zębodołowe.  Ile trwa wszczepienie implantu ?
Osadzenie jednego implantu trwa od 20 do 40 minut.
Zabieg jest wykonywany zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. W wyjątkowych przypadkach może być też przeprowadzony pod narkozą. Implanty przez okres od 2 do 3 miesięcy scalają się z kością. Po tym czasie lekarz wprowadza  śruby gojące. Po ich wykręceniu organizm potrzebuje czasu na regeneracje dziąsła. Po kilkunastu dniach lekarz specjalista odkręca śruby i na ich miejscu montuje filary kulkowe, a następnie wykonuje wyciski. Na ich podstawie technik wykonuje protezę. Opisane wyżej leczenie trwa od 4 do 6 miesięcy, czas jego trwania uzależniony jest od indywidualnych cech zdrowotnych Pacjenta. Należy pamiętać, że po zabiegu nie wolno przez kilka godzin spożywać pokarmów oraz pić napojów. Kiedy minie znieczulenie można spróbować zjeść posiłek, mający konsystencję półpłynną. Przez kilka następnych dni, nie jest wskazane spożywanie gorących posiłków. Warto po zabiegu stosować chłodne okłady, które zmniejszą opuchliznę i łagodnie uśmierzają ból. Lekarz przeprowadzający leczenie powinien przekazać Pacjentowi wytyczne, które dokładnie określą czego powinien unikać i w jakim przedziale czasowym. 

Proteza na implantach kontra tradycyjna

Pacjenci są zadowoleni z stabilności protezy na implantach. Odtwarza ona naturalne uzębienie, przez co przywraca całkowitą funkcjonalność jamy ustnej. Wielu Pacjentów  posiadających tradycyjną protezę, narzeka na to, iż bardzo długo trwa przyzwyczajania się do niej. Należy również pamiętać, że jej stabilność z czasem się zmniejsza. Dzięki implantom umieszczonym w kości, nie ma potrzeby stosowania kleju do protez. Stabilnie osadzona proteza pozwala uzyskać siłę żucia, zbliżoną do tej jaka występuje przy posiadaniu naturalnego uzębienia. Pacjenci nie boją się, że proteza wysunie się z ust, że zadławią się podczas snu. 
Z tradycyjną protezą nie należy spać, należy ją wyciągać na noc.
Higiena protezy na implantach jest identyczna, jak w sytuacji gdy posiadamy „własne” zęby. Tą właściwość ceni sobie wiele osób, używających tego rozwiązania na co dzień. Protezę tradycyjną należy oczyszczać przy zastosowaniu specjalnych akcesoriów, po wyjęciu jej z  jamy ustnej. Największą rozbieżnością jest trwałość obu rozwiązań. Proteza na implantach posłuży Pacjentowi dożywotnio, natomiast standardową protezę należy wymieniać po około 5 latach.

Przeciwwskazania

Całkowitym przeciwwskazaniem, do leczenia bezzębia za pomocą protezy na implantach, jest ciąża, niestabilna cukrzyca oraz nowotwory. Cukrzyca przeszkadza w gojeniu ran, proces nie przebiega optymalnie i  mogą pojawić się powikłania po  wszczepieniu implantów. Zastosowanie protezy na implantach jest także niemożliwe u osób poniżej 16 i 17 roku życia. W tak młodym wieku nie został zakończony proces wzrostu kości szczęki. Konsultacje i dodatkowe badania mogą zostać zlecone 
Pacjentom cierpiącym na schorzenia szpiku kostnego, posiadającym wady serca i chorującym na chorobę Parkinsona. Przed zabiegiem zawsze są wykonywane dodatkowe badanie, które dostarczają informacji o jakości i ilości kości w miejscu planowanej implantacji.
Weryfikowany jest także rozmiar zatok przynosowych i szczękowych.

Ile kosztuje proteza na implantach?

Proteza całkowita na implantach to inwestycja we własne zdrowie, a także odnowa uśmiechu. Stan naszego uzębienia i jamy ustnej ma wpływ na jakość naszego życia, na komfort w prozaicznych czynnościach (np. w spożywaniu posiłków)  dnia codzienneg8o. Cena całkowitej protezy  szczęki górnej zaczyna się od 10 tys. zł, natomiast dolnej od  8 tys. zł. Koszty są uzależnione od konkretnego przypadku, a więc zindywidualizowane w zależności od warunków fizycznych i zdrowotnych Pacjenta. Cenniki poszczególnych gabinetu stomatologicznych mogą się różnić.

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Advantages of a complete denture mounted on implants

Implantology is nowadays the best method of treating missing teeth or complete toothlessness.
It creates the most optimal, stable and effective solution for patients who have, to varying degrees, missing teeth. This is a method worth considering in the cases described above.

How is a complete denture built on implants?

Implant prosthetic treatment in Rzeszów with a complete lack of teeth, i.e. in the so-called edentulous, it can be made both in a movable and fixed variant.
A prosthesis mounted and based on implants is a very stable solution, which is comparable to having your own teeth.
A prosthesis fixed on several implants embedded in the jawbone and mandible is the most effective and safe way to treat missing teeth.
Implants are screws made of titanium or zirconium oxide that are surgically inserted into the bone. They replace the natural tooth root. Two implants in the mandible are enough to permanently and safely support the prosthesis. Three to six in the upper jaw. Ball attachments, locators, or metal brackets are attached to the implants.

Treatment and recovery

The implant treatment process consists of several stages.
The mandatory part is the initial consultation. During it, a medical interview is conducted. Contraindications are determined, and if there are none, an impression is taken and morphological tests are ordered. They are to give an answer whether the patient’s healing process will run smoothly. A clinical examination is also very important, as it allows you to assess the general condition of the oral cavity and teeth.
In order to create a treatment plan, you also need the results of an imaging test, pantomogram or computed tomography of the jaw and mandible, as well as a digital scan. Full diagnostics will allow you to determine the condition of the bones and maxillary sinuses. The examination will also enable imaging of the course of the nerves, thus increasing the safety of the procedure. During the next stage of treatment, the implants are inserted into the alveolar processes. How long does implant placement take?
The placement of one implant lasts from 20 to 40 minutes.
The procedure is usually performed under local anesthesia. In exceptional cases, it can also be performed under anesthesia. Implants for a period of 2 to 3 months merge with the bone. After this time, the doctor introduces healing screws. After they are removed, the body needs time to regenerate the gums. After a dozen or so days, the specialist doctor unscrews the screws and replaces them with ball pillars, and then takes impressions. On their basis, the technician makes a prosthesis. The treatment described above lasts from 4 to 6 months, its duration depends on the individual health characteristics of the patient. Please note that you must not eat or drink anything for several hours after the procedure. When the anesthesia wears off, you can try to eat a semi-liquid meal. For the next few days, it is not advisable to eat hot meals. It is worth using cool compresses after the procedure, which will reduce swelling and gently relieve pain. The doctor conducting the treatment should provide the Patient with guidelines that will specify exactly what should be avoided and in what time period.

Prosthesis on implants versus traditional

Patients are satisfied with the stability of the prosthesis on implants. It recreates the natural dentition, thus restoring the full functionality of the oral cavity. Many patients with a traditional prosthesis complain that it takes a long time to get used to it. Also, keep in mind that its stability decreases over time. Thanks to the implants placed in the bone, there is no need for denture adhesive. Stably mounted prosthesis allows you to obtain chewing force, similar to that of having natural teeth. Patients are not afraid that the prosthesis will slip out of their mouth, that they will choke while sleeping.
You should not sleep with a traditional prosthesis, it should be taken out at night.
Hygiene of the prosthesis on implants is the same as in the situation when we have „own” teeth. This property is appreciated by many people who use this solution on a daily basis. A traditional denture should be cleaned using special accessories after removing it from the mouth. The biggest difference is the durability of both solutions. A prosthesis based on implants will serve the patient for life, while a standard prosthesis should be replaced after about 5 years.

Contraindications

A complete contraindication to the treatment of edentulism with a denture on implants is pregnancy, unstable diabetes and cancer. Diabetes interferes with wound healing, the process is not optimal and complications may occur after implant placement. The use of a prosthesis on implants is also impossible for people under 16 and 17 years of age. At such a young age, the process of jaw bone growth has not been completed. Consultations and additional tests may be ordered
Patients suffering from bone marrow diseases, heart defects and Parkinson’s disease. Before the procedure, additional examinations are always performed, which provide information about the quality and quantity of bone at the planned implantation site.
The size of the paranasal and maxillary sinuses is also verified.

How much does a prosthesis on implants cost?

A complete denture on implants is an investment in your own health, as well as the renewal of your smile. The condition of our teeth and oral cavity affects the quality of our life, the comfort in mundane activities (e.g. eating meals) of everyday life. The price of a complete upper jaw prosthesis starts from 10,000. PLN, while the lower one from 8 thousand. zloty. The costs depend on a specific case, and therefore are individualized depending on the patient’s physical and health conditions. Prices for individual dental offices may vary.

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth

Oprac.:  ArsDent Rzeszów