English Below

W którymś momencie stosownie past z fluorem stało się tematem równie kontrowersyjnym jak szczepionki.

Co złego zrobił nam ten nieszczęsny fluor, że nagle zewsząd słychać donośne „nie”? Ktoś coś kiedyś powiedział o odkładaniu się w kościach i zwiększaniu ich łamliwości, inni mówią o zmniejszeniu odporności na infekcje, o tym, że zamiast chronić zęby spowodował, że stały się łamliwe, a szkliwo przebarwione.

A gdyby tak zamiast słuchać legend o pochodzeniu „znikąd” zerknąć do konkretnych badań opracowanych pod redakcją prof. dr hab. Doroty Olczak-Kowalczyk i prof. dr hab. Urszuli Kaczmarek na temat profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży? Wtedy można by poznać stanowisko ekspertów.

Do dzieła – oto wszystko, co musisz wiedzieć o działaniu fluoru.

Oto, czego boimy się w związku ze stosowaniem pasty z fluorem – choroby wynikającej z jego nadmiaru w organizmie, czyli fluorozy. Tymczasem okazuje, że by na nią zachorować, pastą z fluorem… musielibyśmy się… żywić.

Klucz do sukcesu jest jeden – profilaktykę dobiera stomatolog. Nie ma tu miejsca na samowolkę. Działając na własną rękę możemy tylko zaszkodzić. I najważniejsze – fluor stosowany zgodnie z zaleceniami nie jest toksyczny dla naszego organizmu.

Wracając do wspomnianego wcześniej stanowiska polskich ekspertów na temat profilaktyki fluorkowej dowiemy się, że jednym z filarów zapobiegania chorobie próchnicowej, tuż obok prawidłowego odżywiania i prawidłowej higieny, jest stosowanie środków zawierających fluorki. Mogą być one dostarczane do organizmów w postaci tabletek, kropli lub poprzez aplikację pasty bezpośrednio na zęby.

Co musimy wiedzieć o stosowaniu pasty z fluorem u dzieci? Kluczowe są wiek i ocena ryzyka próchnicy, ekspozycja na związki fluoru, które zawarte są w wielu źródłach (wody butelkowane, herbata, żywotność importowana) i stopień zaangażowania rodziców.

Każde dziecko powinno zostać poddane ocenie ryzyka próchnicy, które sprowadza się do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia nowych zmian próchnicowych w przyszłości. Określenie ryzyka wymaga przeprowadzenia wywiadu i badania stomatologicznego. W zależności od jego wyniku, dobiera się odpowiednie zalecenia lekarskie. Ryzyko może zostać ocenione na niskie, umiarkowane i wysokie.

Niskie ryzyko wystąpienia próchnicy jest wskazaniem do podstawowej profilaktyki fluorkowej opierającej się na stosowaniu pasty z fluorem dwa razy dziennie, przy umiarkowanym i wysokim stopniu ryzyka konieczne jest wzmocnienie profilaktyki.

Do 8. roku życia mycie zębów dzieci powinni nadzorować rodzice – należy pilnować, by na szczoteczkę trafiała odpowiednia ilość paty do zębów. Szczotkowanie zębów pastą z fluorem powinno odbywać się od pojawienia pierwszego zęba i być wykonywane dwa razy dziennie. Po umyciu zębów należy przepłukać jamę ustną wodą.

Stężenie fluoru w paście zależy od stopnia ryzyka próchnicy i wieku dziecka. Rodzice dzieci w wieku 6-36 miesięcy odpowiadają za mycie zębów malucha. W tym przedziale wiekowym zaleca się pasty z 1000 ppm fluoru. Dzieci w wieku 3-6 lat powinny nakładać na szczoteczki pastę z 1000 ppm fluoru wielkościowo odpowiadającą ziarnku grochu. Dzieci powyżej lat 6 nakładają na szczoteczki 1-2 cm pasty z 1450 ppm fluoru, natomiast w przypadku wysokiego ryzyka próchnicy u osób powyżej 16 lat zaleca się pastę 5000 ppm. We wszystkich przypadkach mówimy o szczotkowaniu zębów dwa razy dziennie.

Kilka słów o pastach z wysoką zawartością fluoru (5000 ppm F). Intensywną profilaktykę fluorkową zaleca się osobom: noszącym aparaty ortodontyczne; u których zawiodły dotychczasowe sposoby higieny jamy ustnej; przy odsłonięciu zębiny po skalingu, czy w przypadku początkowych zmian próchnicowych.

Na sam koniec (obiecuję! już się do niego zbliżamy) kilka słów o profesjonalnej profilaktyce fluorkowej. Preparaty zawierające wysokie stężenie fluorków stosuje się wyłącznie w gabinecie stomatologicznym. Lakiery stosujemy bez ograniczeń wiekowych, a żele i pianki od 6 roku życia. Przy umiarkowanych ryzyku próchnicy odwiedzamy w tym celu stomatologa 2 razy w roku, a przy wysokim 4. Warto stosować profesjonale preparaty u stomatologa? Niech przemówią liczny. Skuteczność żeli fluorkowych w redukcji próchnicy zębów stałych to 28%, lakierów na 33% zębów mlecznych i 46% zębów stałych.

Ot, cała filozofia profilaktyki fluorkowej. Co należy zapamiętać? Stosowanie fluoru będzie bezpieczne, jeśli zgłosimy się do stomatologa w celu dobrania odpowiedniej profilaktyki.

Zapraszamy na Doskonała Higienizacje w Rzeszowie

#rzeszów #profilaktyka #rzeszow # higienizacja #arsdent

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Is fluoride good or not for our teeth?

At some point, the use of fluoride toothpaste became as controversial a topic as vaccines.

What harm has this poor fluoride done to us that suddenly there is a resounding „no” from everywhere? Someone once said something about depositing in bones and increasing their fragility, others talk about reducing resistance to infections, about the fact that instead of protecting teeth, they became brittle and discolored enamel.

What if, instead of listening to the legends about the origin of „nowhere”, look at specific research edited by prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk and prof. dr hab. Urszula Kaczmarek on fluoride prophylaxis in children and adolescents? Then you can get the opinion of the experts.

Let’s go – here’s everything you need to know about the effects of fluoride.

This is what we are afraid of in connection with the use of toothpaste with fluoride – a disease resulting from its excess in the body, i.e. fluorosis. Meanwhile, it turns out that in order to get sick with fluoride toothpaste … we would have to … feed on it.

There is only one key to success – prophylaxis is chosen by the dentist. There is no room for suicide here. Acting on our own, we can only harm. And most importantly – fluoride used in accordance with the recommendations is not toxic to our body.

Returning to the previously mentioned position of Polish experts on fluoride prophylaxis, we will learn that one of the pillars of caries prevention, next to proper nutrition and proper hygiene, is the use of fluoride-containing agents. They can be delivered to the organisms in the form of tablets, drops or by applying the paste directly to the teeth.

What do we need to know about using fluoride toothpaste in children? The key factors are age and caries risk assessment, exposure to fluoride compounds, which are contained in many sources (bottled water, tea, imported vitality) and the degree of parental involvement.

Each child should undergo a caries risk assessment, which boils down to determining the likelihood of new caries in the future. Determining the risk requires a history and dental examination. Depending on its result, appropriate medical recommendations are selected. The risk can be rated as low, moderate and high.

A low risk of caries is an indication for basic fluoride prophylaxis based on the use of fluoride toothpaste twice a day, with a moderate and high risk, it is necessary to strengthen the prophylaxis.

Up to the age of 8, parents should supervise the brushing of children’s teeth – make sure that the right amount of toothpaste goes to the toothbrush. Brushing your teeth with fluoride toothpaste should be done from the first tooth onwards and twice a day. After brushing your teeth, rinse your mouth with water.

The concentration of fluoride in the toothpaste depends on the risk of caries and the age of the child. Parents of children aged 6-36 months are responsible for brushing their toddler’s teeth. In this age range, toothpastes with 1000 ppm fluoride are recommended. Children aged 3-6 years should apply a toothpaste with 1000 ppm fluoride, the size of a pea, to their toothbrushes. Children over 6 years of age apply 1-2 cm of toothpaste with 1450 ppm fluoride to the toothbrushes, while in the case of a high risk of caries in people over 16 years of age, a 5000 ppm toothpaste is recommended. In all cases, we are talking about brushing your teeth twice a day.

A few words about toothpastes with a high content of fluoride (5000 ppm F). Intensive fluoride prophylaxis is recommended for people: wearing braces; in whom the previous methods of oral hygiene have failed; when dentine is exposed after scaling, or in the case of initial carious lesions.

At the very end (I promise! we are getting close to it) a few words about professional fluoride prophylaxis. Preparations containing high concentrations of fluoride are used only in the dental office. We use varnishes without age limits, and gels and foams from the age of 6. With a moderate risk of caries, we visit the dentist twice a year for this purpose, and with a high risk of 4. Is it worth using professional preparations at the dentist’s? Let the many speak. The effectiveness of fluoride gels in reducing caries in permanent teeth is 28%, varnishes in 33% of milk teeth and 46% of permanent teeth.

Oh, the whole philosophy of fluoride prophylaxis. What should be remembered? The use of fluoride will be safe if we report to the dentist in order to select the appropriate prophylaxis.

We invite you to Perfect Hygienization in Rzeszów

rzeszów #prophylaxis #rzeszow #hygienisation #arsdent