English Below

Implant lub kilka implantów stomatologicznych zapewni komfort życia i piękny uśmiech na co dzień #stomatolog

Końcowy efekt leczenia osiągniemy za kilka tygodni, teraz nadszedł czas na osteointegrację (połączenie implantu z kością) w Twoim organizmie. Czekanie to nie wszystko co możesz zrobić, właściwe postępowanie i odpowiednie przeprowadzanie codziennej higienizacji przyczynia się do sukcesu terapii i zniwelowania ewentualnych powikłań.

Dużo zależy od Ciebie

Odpowiednia i staranna higiena jamy ustnej jest jednym z warunków dobrej implantacji. Brak jej i wszelkie zaniedbania prowadzą do komplikacji, które mogą zakończyć się nawet utratą implantu. W zależności od etapu leczenia (po zabiegu chirurgicznym, w trakcie użytkowania) zmienia się higiena wokół miejsca implantacji. #rzeszow

Po implantacji oraz po zabiegu odsłonięcia implantu

Rana pozabiegowa musi być dokładnie chroniona przed bakteriami, gdyż stanowi dla Nich “wrota” do zakażeń. Gromadzące się bakterie sprzyjają infekcjom, a w konsekwencji mogą również prowadzić do odrzucenia wszczepionego implantu.

Twój lekarz stomatolog przekaże ci informacje odnośnie stosowania farmaceutyków, specjalnych płukanek i higieny wokół miejsca implantacji (delikatne masowanie miękką szczoteczką). Te zabiegi higienizacyjne pozwolą usunąć osad i zanieczyszczenia nie uszkadzając wrażliwej tkanki. #implanty

Nie zapomnij o starannym dbaniu o pozostałe zęby, czyli szczotkowaniu minimum 2 razy dziennie, używaniu nici dentystycznych i szczoteczek do przestrzeni międzyzębowych lub irygatora. Tradycyjne szczoteczki, elektryczne lub soniczne nie docierają do trudnodostępnych przestrzeni międzyzębowych, co skutkuje powstaniem idealnych warunków do rozwoju bakterii i niebezpieczeństwem dla implantów. #most

Ostateczne uzupełnienie protetyczne i co dalej ?

Pewnie wiele osób uważa, że implant z koroną, mostem czy protezą jest niezniszczalny. Nic bardziej mylnego! Wszystkie uzupełnienia protetyczne wymagają dużo większej troski niż naturalne zęby, a zaniedbanie ich może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Płytka nazębna, czyli miękki osad, który przylega do powierzchni zęba może gromadzić się także wokół implantów, koron, protez, a także pod dziąsłami. W przypadku, gdy sami nie oczyścimy zębów z płytki nazębnej kilkanaście godzin po posiłku zaczyna ona się przekształcać w kamień, którego usunięcie może nastąpić tylko za pomocą profesjonalnego zabiegu higienizacji. #higienizacja

Niepozorna płytka nazębna i kamień mogą stać się poważnym zagrożeniem Twoich zębów i implantów. Wpływ na naturalne zęby to demineralizacja szkliwa i powstanie próchnicy. Toksyny, które są produkowane przez bakterie bytujące w jamie ustnej mogą prowadzić do zapalenia dziąseł, także wokół implantów. Zdrowe dziąsła i kości to gwarant utrzymania implantów w dobrej formie. W przypadku wystąpienia zapalenia dziąseł wokół implantu leczenie jest dużo poważniejsze i długotrwałe niż w przypadku naturalnych zębów. Pozostawienie osadu powoduje zapalenie, które może objąć kość i doprowadzić do jej zaniku oraz utraty właściwości stabilizującej implant. #implant

Co zrobić?

Pamiętaj o myciu zębów dwa razy dziennie oraz raz dziennie usunięcie płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych za pomocą nici dentystycznej, szczoteczki międzyzębowej lub irygatora.

Codzienne, skuteczne i dokładne usunięcie płytki nazębnej to klucz zdrowej jamy ustnej i Twoich implantów. #rzeszów

Manualna, elektryczna bądź soniczna szczoteczka nie zawsze może wystarczać, Twój lekarz stomatolog wskaże Ci jakie środki i instrumenty będą odpowiednie do Twojej higieny.

Na rynku mamy dostępnych dużą ilość produktów przeznaczonych do odpowiedniej higieny implantów. Rozpoczynając od nici, szczoteczek i irygatorów, kończąc na urządzeniach do specjalnego czyszczenia protez mocowanych na implantach. Na szczególną uwagę zasługuje irygator – pod wpływem ciśnienia urządzenie generuje strumień wody, który delikatnie czyści przestrzenie międzyzębowe, masuje dziąsła i poprawia ich ukrwienie.

Pamiętaj o okresowych kontrolnych zabiegach higienizacyjnych w gabinecie stomatologicznym.

Domowa higienizacja może usunąć jedynie miękką płytkę nazębną, nie pomoże niestety w pozbyciu się kamienia, który usunąć można podczas profesjonalnego zabiegu higienizacji w gabinecie stomatologicznym. #gabinet

Obowiązkowe są również wizyty kontrolujące stan implantu i dziąsła. W przypadku rozwinięcia stanu zapalnego konieczne jest podjęcie leczenia i postępowanie według zaleceń lekarza stomatologa, aby zniwelować zanik kości.

W przypadku starannego przestrzegania zaleceń, odpowiedniej higieny jamy ustnej, skuteczności i skrupulatności Twoje implanty i uzupełnienia protetyczne będą służyć Ci długie lata, zapewniając komfort i piękny uśmiech.

#rzeszow #rzeszów #gabient #stomatolog #dentysta #implanty #higienizacja #irygator #korona #proteza #uśmiech

_________________________________________________________________________________________________________________________________

How to care for implants on a daily basis?

An implant or several dental implants will ensure the comfort of life and a beautiful smile every day #dentist

We will achieve the final effect of the treatment in a few weeks, now it’s time for osseointegration (connection of the implant with the bone) in your body. Waiting is not all you can do, proper conduct and proper daily hygienization contributes to the success of therapy and the elimination of possible complications.

Much depends on you

Appropriate and careful oral hygiene is one of the conditions for good implantation. The lack of it and any negligence lead to complications that may even end in the loss of the implant. Depending on the stage of treatment (after surgery, during use), the hygiene around the implantation site changes. #rzeszow

After implantation and after implant exposure

The postoperative wound must be carefully protected against bacteria, as it is a „gateway” for them to infections. Accumulating bacteria favor infections and, consequently, may also lead to rejection of the implanted implant.

Your dentist will provide you with information on the use of pharmaceuticals, special rinses and hygiene around the implant site (gently massaging with a soft brush). These hygienic treatments will remove deposits and impurities without damaging the sensitive tissue. #implants

Do not forget to take care of the remaining teeth, i.e. brushing at least 2 times a day, using dental floss and interdental brushes or an irrigator. Traditional toothbrushes, electric or sonic, do not reach hard-to-reach interdental spaces, which creates ideal conditions for the development of bacteria and poses a threat to implants. #bridge

The final prosthetic restoration and what next?

Probably many people think that an implant with a crown, bridge or prosthesis is indestructible. Nothing more wrong! All prosthetic restorations require much more care than natural teeth, and neglecting them can have very serious consequences.

Dental plaque, i.e. soft sediment that adheres to the surface of the tooth, can also accumulate around implants, crowns, dentures, and under the gums. If we do not clean our teeth of plaque several hours after a meal, it begins to turn into tartar, which can only be removed with a professional hygienization treatment. #hygienization

Inconspicuous plaque and tartar can become a serious threat to your teeth and implants. The impact on natural teeth is the demineralization of the enamel and the formation of caries. Toxins that are produced by bacteria in the mouth can lead to inflammation of the gums, also around implants. Healthy gums and bones guarantee the maintenance of implants in good shape. In the case of gingivitis around the implant, the treatment is much more serious and long-lasting than in the case of natural teeth. Leaving a deposit causes inflammation, which can involve the bone and lead to its atrophy and loss of the stabilizing properties of the implant. #implant

What to do?

Remember to brush your teeth twice a day and once a day to remove plaque from the interdental spaces with dental floss, an interdental brush or irrigator.

Daily, effective and thorough plaque removal is the key to a healthy mouth and your implants. #rzeszow

A manual, electric or sonic toothbrush may not always be enough, your dentist will show you what means and instruments will be appropriate for your hygiene.

There are a large number of products available on the market intended for proper hygiene of implants. Starting from threads, brushes and irrigators, ending with devices for special cleaning of dentures fixed on implants. Particularly noteworthy is the irrigator – under the influence of pressure, the device generates a stream of water that gently cleans the interdental spaces, massages the gums and improves their blood supply.

Remember about periodic control hygienization procedures in the dental office.

Home hygienization can only remove soft plaque, unfortunately, it will not help in getting rid of calculus, which can be removed during a professional hygienization procedure in a dental office. #office

Visits to check the condition of the implant and gums are also mandatory. If inflammation develops, it is necessary to start treatment and follow the recommendations of the dentist to eliminate bone loss.

In the case of careful adherence to the recommendations, proper oral hygiene, efficiency and meticulousness, your implants and prosthetic restorations will serve you for many years, ensuring comfort and a beautiful smile.

#rzeszow #rzeszów #gabient #dentist #dentist #implants #hygienization #irrigator #crown #denture #smile