English Below

Zanim rozpoczniemy wyprawę samolotem, do wybranego przez nas miejsca, w którym spędzimy urlop, warto zadbać o zdrowie zębów. Zdarza się, że przekładana na czas po „zasłużonym odpoczynku” wizyta u lekarza stomatologii, generuje negatywne konsekwencje. Już w trakcie kilku pierwszych godzin wymarzonych wakacji, a więc już podczas lotu, może
wystąpić trudny do wytrzymania ból. Czemu na pewnej wysokości, w trakcie podróży samolotem, zęby bolą znacznie bardziej niż na ziemi?

Schorzenia w trybie incognito

Należy mieć świadomość, że korzystanie z transportu lotniczego może uaktywnić schorzenia stomatologiczne, które do tego momentu nie dawał żadnych objawów. Ból zęba w czasie lotu samolotem jest bardzo uciążliwy, przez zmieniającą się objętości pęcherzyków powietrza. Zjawisko to występuje na skutek różnic w ciśnieniu powietrza. Daleka podróż z niewyleczonymi zębami, może więc być bardzo nieprzyjemna. I nie chodzi o to, że będziemy musieli się za granicą zgłosić do lekarza dentysty, którego pomoc będzie kosztować jak przysłowiowe „zboże”. Bardziej dotkliwszy może być stres, bo przecież musimy się poddać leczeniu w jednostce służby zdrowia, o której nic nie wiemy. Bezsprzecznie można powiedzieć, iż zaniedbane zdrowie jamy ustnej, może zmienić urlop w ciąg cierpienia. Powodem intensywnego bólu na dużej wysokości w trakcie lotu samolotem może być zapalenie miazgi zęba, torbiel lub ropień przyzębny, niewyleczona próchnica, a także ząb w toku leczenia endodontycznego. Zmiana ciśnienia w otoczeniu jest odpowiedzialna za taką reakcję zębów. Częstokroć ujawniają się problemy stomatologiczne, o których pacjent nie miał pojęcia. Aż 73% wszystkich bólów w granicach twarzoczaszki w trakcie lotu, wywołana jest przez schorzenia zębów, a ponad 60% z nich ujawnia się w zębach wypełnionych zachowawczo. Pozostawione podczas likwidacji ubytku pęcherzyki powietrza w kanalikach zębinowych, mogą być powodem bólu gdy ciśnienie ulegnie zmianie, podrażniając zakończenia nerwowe w zębie. Powodów bólu można doszukać się również w przekrwieniu miazgi i bąbelkach gazu zamkniętych w kanałach zębowych w trakcie leczenia kanałowego.

#dentysta #stomatolog #rzeszów #implantolog #stomatologia #uśmiech #radość #samolot #lot #zdrowezęby #pięknyuśmiech #ArsDent

_________________________________________________________________________________________________________________________________

A few words about how our teeth react to an airplane flight

Before we start the plane trip to the place of our choice, where we will spend our holiday, it is worth taking care of the health of your teeth. It happens that a visit to the dentist, postponed after a „deserved rest”, generates negative consequences. Already during the first few hours of your dream vacation, so already during the flight, maybe
experience unbearable pain. Why do teeth hurt much more at a certain height when traveling by plane than on the ground?

Illnesses in incognito mode

You should be aware that the use of air transport may activate dental diseases that until then did not cause any symptoms. Toothache during a plane flight is very troublesome because of the changing volume of air bubbles. This phenomenon occurs due to differences in air pressure. A long journey with untreated teeth can therefore be very unpleasant. And it’s not that we will have to visit a dentist abroad, whose help will cost like the proverbial „corn”.

Stress can be more severe, because we have to undergo treatment in a health care unit about which we know nothing. It is undeniable that neglected oral health can turn a vacation into a series of suffering. The cause of intense pain at high altitude during an airplane flight can be pulp inflammation, a periodontal cyst or abscess, unhealed caries, or a tooth undergoing endodontic treatment. The change in pressure in the environment is responsible for this reaction of the teeth. Often, dental problems appear that the patient had no idea about. As much as 73% of all craniofacial pain during flight is caused by dental diseases, and more than 60% of them appear in conservatively filled teeth. Air bubbles left in the dentinal tubules during the removal of the cavity may cause pain when the pressure changes, irritating the nerve endings in the tooth. The causes of pain can also be found in the pulp congestion and gas bubbles closed in the root canals during root canal treatment.

#dentist #dentist #rzeszów #implantologist #dentistry #smile #joy #plane #flight #healthy teeth #beautiful smile #ArsDent