English Below

Sposoby na wzmocnienie szkliwa

Szkliwo to tkanka o grubości 1 – 2 milimetrów, która z zewnątrz pokrywa nasze zęby. W ten sposób chroni je przed próchnicą i urazami mechanicznymi. Ta naturalna zbroja strzeże zdrowia naszych zębów i pomaga zachować piękny uśmiech. Jak więc dbać o szkliwo, tak aby je wzmocnić?

Wapń i witaminy

Właściwa ilość wapnia w naszym organizmie, przyczynia się do zachowania zdrowego szkliwa. Dlatego też tej substancji nie powinno zabraknąć w pokarmach, które spożywamy. Pamiętajmy, iż wapń jest niezbędny do utrzymania dobrej kondycji szkliwa oraz zapobiega próchnicy. W zbiorowej świadomości funkcjonuje opinia, iż wapń potrzebny jest głównie w okresie dzieciństwa, na etapie intensywnego wzrostu. Nie jest to całkowita prawda, ponieważ ten pierwiastek jest potrzebny naszemu organizmowi w każdym momencie życia. Jest podstawowym budulcem zdrowych kości i zębów.

Struktura szkliwa zębów zbudowana jest w 96 % ze składników mineralnych, przede wszystkim z jonów wapnia i jonów fosforanowych. Ich wysoka zawartość nadaje mu ogromną wytrzymałość i powoduje, iż jest najtwardszą substancją w ludzkim organizmie. Wapń jest więc odpowiedzialny za budowę zębów, w tym także szkliwa. Jednak z biegiem lat kwasy lub cukry mogą spowodować jego uszkodzenie. Wówczas może wystąpić  demineralizacja, czyli utrata składników mineralnych szkliwa. Jest to początkowy etap próchnicy, którą należy szybko zatrzymać. Poprzez systematyczne kontrole w ArsDent  Pacjenci mogą ją szybko zwalczyć w początkowym stadium. O zdrowie szkliwa możemy  dbać także samodzielnie, przez ponowne wbudowania minerałów w jego strukturę. Zjawisko to nazywamy remineralizacją i następuje przez dostarczanie organizmowi odpowiednich składników odżywczych, takich jak wapń, fosfor, żelazo, magnez oraz witamina D. W jakich produktach spożywczych znajdziemy najwięcej wapnia? Przede wszystkim w nabiale, czyli w mleku, serach i innych produktach tego typu Jeśli nie lubimy mleka i jego przetworów, wapń znajdziemy też w sardynkach, tofu, migdałach, orzechach brazylijskich, jarmużu oraz w sezamie. Należy pamiętać, iż wapń  wchłania się efektywnie dzięki witaminie D.

Jaką dobrać pastę do zębów

Ciało ludzkie posiada dużą zdolność autoregeneracji, jednak utraconego szkliwa możemy już nigdy nie odzyskać. Natomiast jak już wcześniej wspomniano, możemy je zremineralizować. W tym celu możemy stosować pasty, których  celem jest odbudowa uszkodzonego szkliwa. Zazwyczaj posiadają one w składzie związki wapnia i fosforu, które w czasie szczotkowania są osadzane w strukturze zęba. W konsekwencji szkliwo zostaje wzmocnione. Należy pamiętać, że nie należy stosować past o wysokiej ścieralności, opatrzonych na opakowaniu oznaczeniem RDA powyżej 70. Stosuje się je w szczególnych przypadkach np. do usuwania przebarwień po papierosach. W trakcie „normalnej” pielęgnacji mogą uszkodzić szkliwo. Z tego samego powodu nie stosujmy past, które zostały samodzielnie sporządzone w domu. Jeśli masz dylematy, jakiej pasty używać aby wzmocnić szkliwo, umów się na wizytę do ArsDent, w trakcie której odpowiemy na pytania dotyczące preparatów tego typu.

Specyfiki z hydroksyapatytem

Substancją, wykazującą dużą skuteczność w zapełnieniu mikroubytków jest hydroksyapatyt. Ten minerał, będący głównym związkiem występującym w szkliwie, składa z hydroksyfosforanu wapnia, który tworzy oparcie dla zębów i kości. Jeśli następuje proces demineralizacji, to tracimy właśnie cząsteczki hydroksyapatytu.

Analizowana substancja znajduje się w specjalistycznych żelach, płynach i pastach remineralizujących. Im mniejsze cząsteczki hydroksyapatytu, tym większa jest skuteczność odbudowująca szkliwo. Naukowcy opracowali jego odmianę o nazwie nanohydroksyapatyt, który potocznie nazywany „płynnym szkliwem”.

Nanohydroksyapatyt wapnia składa się z mikro cząsteczek, które wnikają w mikroubytki. W ten sposób trafiają do pierwszych ognisk demineralizacji i naprawiają niewielkie uszkodzenia szkliwa. W konsekwencji dochodzi nie tylko do odbudowy i remineralizacji tej tkanki, ale także uszczelnia odkrytych szyjek zębowych. Substancje z nanohydroksyapatytem doskonale sprawdzą się więc u pacjentów, u których na skutek uszkodzenia szkliwa występują objawy nadwrażliwości zębów, ale także u osób, które posiadają osłabione szkliwo i tym samym są narażone na próchnicę.

Probiotyki

Probiotyki także przyczyniają się do remineralizacji szkliwa. Jak to możliwe? Do utraty szkliwa dochodzi najczęściej w wyniku negatywnego działania kwasów i bakterii w jamie ustnej. Dlatego powinniśmy dbać o równowagę flory bakteryjnej. Poprzez uzupełnienie diety ściśle określonymi kulturami bakterii („dobre bakterie”), szczególnie gdy przyjmujemy antybiotyki, zwalczamy mikroorganizmy próchnicotwórcze.

Przy selekcji probiotyków, korzystnych w procesie odbudowy szkliwa, należy pamiętać by wybrać szczepy naturalnie występujące w jamie ustnej. W ten sposób uzupełnimy „dobrą” mikroflorę, bez narażania się na potencjalnie groźne bakterie. Polecane są więc preparaty zawierające szczepy z rodzaju: Bifidobacterium, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG oraz Salivarius. Probiotyki z tymi bakteriami znajdziemy, w formie suplementów, w każdej aptece. Ich naturalnym źródłem są również przetwory poddane kiszeniu oraz produkty fermentacji mleka takie jak jogurty, kefiry czy maślanki.

Kontrola pH jamy ustnej

Wartość pH jamy ustnej ma także wpływ na kondycję naszego szkliwa. Wyższa wartość pH sprzyja procesowi remineralizacji. W naszej jamie ustnej występuje zazwyczaj neutralny poziom pH. Jego poziom spada po spożywaniu m.in. słodyczy i prowadzi do stopniowego uszkodzeń szkliwa.

W standardowych okolicznościach, w trakcie posiłku w naszej jamie ustnej wytwarza się ślina o działaniu mineralizującym i bakteriobójczym. Jeśli jednak jakiś czynnik zakłóci wzrost pH np. słodycze, to szkliwo nie otrzymuje odpowiedniej ilości minerałów. Dlatego warto dbać o wysoki poziom pH m.in. poprzez jedzenie żywności o pH powyżej 7 oraz  żucie po posiłku gumy bez cukru .

Ksylitol

Ksylitol to cukier brzozowy, który stanowi alternatywę dla rafinowanego cukru. Jest też substancją pomagającą zachować zdrowe szkliwo. Ksylitol nie tylko działa bakteriobójczo, ale także pobudza przepływ śliny i przywraca właściwe pH. Tym samym umożliwia gromadzenie się minerałów, które wzmacniają szkliwo. Ksylitol może być więc przydatny dla  osób, które chcą uchronić się przed demineralizacją szkliwa, ale nie mogą stosować np. fluoru. Ksylitol hamuje  powstawanie płytki nazębnej, poprzez ograniczenie adhezji bakterii do zębów. Bakterie znajdujące się w płytce nazębnej nie mogą się żywić ksylitolem, tak jak cukrem. Nie mogą więc przetworzyć biochemicznie ksylitolu, a co za tym idzie wyprodukować kwasów powodujących próchnicę. Obecność ksylitolu w codziennej diecie pomaga także w absorpcji wapnia do organizm. Składnik ten możemy dołączyć do codziennego jadłospisu, eliminując sacharozę np. z domowych wypieków.

Fluor

Zbawienne działanie fluoru na nasze szkliwo zębów, jest powszechnie znane. Pierwiastek ten powstrzymuje demineralizację i hamuje postęp próchnicy, ale również wspomaga remineralizację. Hydroksyapatyt, czyli minerał będący budulcem podobnym do cegiełek, jest materiałem z którego zbudowane jest rusztowanie naszych zębów. Spoiwem  utrzymującym te cegły razem jest fluor. Skutecznie pomaga przeniknąć hydroksyapatytowi do miejsc, w których brakuje tego minerału. Działanie fluoru można spotęgować  przez dodanie do niego takich substancji jak amorficzny fosforan wapnia (ACP) lub fosfopeptyd kazeiny (CPP). Dzięki takiemu połączeniu fluor skuteczniej i dłużej oddziałuje na szkliwo.

Nie zapominajmy, iż osłabienie szkliwa u Pacjenta może być związana także ze schorzeniami takimi jak: hipoplazja szkliwa, anoreksja, refluks żołądkowy czy ciąża. Jeśli dostrzegasz ubytki tej tkanki i  objawy nadwrażliwości takie jak: dolegliwości bólowe, silna reakcja na ciepło, zimno lub słodkie produkty, nie czekaj tylko umów się na wizytę do ArsDent.

#rzeszow #stomatolog #implantolog #implant #higienizacja #zęby

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Enamel methods

Enamel is a 1-2 mm thick tissue that covers our teeth from the outside. In this way, it protects against caries and mechanical injuries. This natural armor protects the health of our teeth and helps to maintain a beautiful smile. So how do you care for the enamel so as to turn it on?

Calcium and vitamins

The right amount of calcium in our process, helping to maintain enamel health. Therefore, this product should not be treated in the foods we feed. It is believed that calcium is responsible for maintaining the good condition of the enamel and mucous membrane. Common access to the perception that calcium is essential during childhood, based on growth assessment. This is not entirely true, because this element is helpful to the body in every case of life. It is now the building block of healthy bones and teeth.

The structure of tooth enamel is made up of 96% minerals, mainly calcium and phosphate ions. Their high content gives it effectiveness and makes it the hardest substance in action. So calcium is responsible for the formation of teeth, including enamel. However, over the years, acids or sugars can make it work. can cause demineralization, i.e. loss of mineral components of the enamel. It is at the beginning of the stage of caries, where it should be fast. Through the control approach in ArsDent, the source can quickly fight in the initial stage. We can also take care of the health of the enamel on our own, through the built-in structure. This phenomenon is called remineralization and providing the body with nutrients such as calcium, phosphorus, iron, magnesium and vitamin D. First of all, in dairy products, i.e. in milk, cheese and other products of this type. If we do not like milk and milk products, calcium is also found in sardines , tofu, almonds, nuts of origin, kale and sesame. Due to the fact that calcium is absorbed thanks to vitamin D.

How to choose a toothpaste

The human body has a great ability to self-regenerate, but the lost enamel can never be regained. However, as mentioned earlier, we can remineralize them. For this purpose, we can use pastes whose purpose is to rebuild damaged enamel. They usually contain calcium and phosphorus compounds, which are embedded in the tooth structure during brushing. As a consequence, the enamel is strengthened. It should be remembered that pastes with high abrasiveness, marked on the package with an RDA above 70, should not be used. They are used in special cases, e.g. to remove discoloration after cigarettes. During „normal” care, they can damage the enamel. For the same reason, do not use pastes that have been made at home. If you have dilemmas about what toothpaste to use to strengthen the enamel, make an appointment with ArsDent, during which we will answer questions about preparations of this type.

Specifics with hydroxyapatite

Hydroxyapatite is a substance that is highly effective in filling microcavities. This mineral, which is the main compound found in enamel, is composed of calcium hydroxyphosphate, which forms the support for teeth and bones. If the demineralization process takes place, we lose hydroxyapatite molecules.

The analyzed substance is contained in specialized remineralizing gels, liquids and pastes. The smaller the hydroxyapatite particles, the greater the effectiveness in rebuilding the enamel. Scientists have developed a variant of it called nanohydroxyapatite, which is commonly called „liquid glaze”.

Calcium nanohydroxyapatite consists of micro particles that penetrate into micro-cavities. In this way, they reach the first foci of demineralization and repair minor damage to the enamel. As a consequence, this tissue is not only rebuilt and remineralized, but also seals the exposed tooth necks. Substances with nanohydroxyapatite are therefore perfect for patients with symptoms of tooth hypersensitivity as a result of damage to the enamel, but also for people who have weakened enamel and are therefore at risk of caries.

Probiotics

Probiotics also contribute to the remineralization of the enamel. How is this possible? Enamel loss is most often caused by the negative effects of acids and bacteria in the oral cavity. Therefore, we should take care of the balance of the bacterial flora. By supplementing the diet with specific cultures of bacteria („good bacteria”), especially when we take antibiotics, we fight cariogenic microorganisms.

When selecting probiotics that are beneficial in the process of enamel restoration, remember to choose strains that are naturally present in the oral cavity. In this way, we will supplement the „good” microflora, without exposing ourselves to potentially dangerous bacteria. Therefore, preparations containing strains of the following types are recommended: Bifidobacterium, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG and Salivarius. Probiotics with these bacteria can be found in the form of supplements in every pharmacy. Their natural source are also pickled products and milk fermentation products such as yoghurts, kefirs and buttermilk.

Oral pH control

The pH value of the oral cavity also affects the condition of our enamel. A higher pH value favors the remineralization process. Our mouth usually has a neutral pH level. Its level decreases after eating e.g. sweetness and leads to gradual enamel damage.

In standard circumstances, saliva with mineralizing and bactericidal properties is produced in our mouth during a meal. However, if some factor interferes with the pH increase, e.g. sweets, the enamel does not receive the right amount of minerals. Therefore, it is worth taking care of a high pH level, e.g. by eating foods with a pH above 7 and chewing sugar-free gum after meals.

Xylitol

Xylitol is birch sugar, which is an alternative to refined sugar. It is also a substance that helps maintain healthy enamel. Xylitol not only has a bactericidal effect, but also stimulates the flow of saliva and restores the proper pH. Thus, it allows the accumulation of minerals that strengthen the enamel. Xylitol can therefore be useful for people who want to protect themselves from demineralization of the enamel, but cannot use, for example, fluoride. Xylitol inhibits the formation of dental plaque by limiting the adhesion of bacteria to the teeth. Bacteria in plaque cannot feed on xylitol like sugar. Therefore, they cannot biochemically process xylitol, and thus produce caries-causing acids. The presence of xylitol in the daily diet also helps in the absorption of calcium into the body. This ingredient can be included in the daily menu, eliminating sucrose, e.g. from home baked goods.

Fluorine

The beneficial effect of fluoride on our tooth enamel is widely known. This element inhibits demineralization and inhibits the progression of caries, but also supports remineralization. Hydroxyapatite, a mineral that is a building block similar to bricks, is the material from which the scaffolding of our teeth is built. The glue holding these bricks together is fluorine. It effectively helps the penetration of hydroxyapatite to places where this mineral is lacking. The effect of fluoride can be enhanced by adding substances such as amorphous calcium phosphate (ACP) or casein phosphopeptide (CPP) to it. Thanks to this combination, fluoride has a more effective and longer effect on the enamel.

Let us not forget that the weakening of the patient’s enamel may also be associated with diseases such as: enamel hypoplasia, anorexia, gastric reflux or pregnancy. If you notice the loss of this tissue and symptoms of hypersensitivity such as: pain, strong reaction to heat, cold or sweet products, do not wait and make an appointment at ArsDent.

#rzeszow #dentist #implantologist #implant #hygienization #teeth